Uppförandekod
Cenor Nordic AB

Cenor skall agera med stort ansvar som företag och bidra till att skapa en hållbar och säker framtid inom miljö, estetik och socialt ansvar.

Syftet är att ständigt arbeta mot förbättringar och kvalitetssäkring gentemot leverantörer av produkter och tjänster, kunder samt den egna organisationen inom gällande lagar och praxis.

Uppföljning och ansvar
Uppförande koden gäller samtliga medarbetare och företagsledning inom koncernen, samt externa leverantörer som agerar för Cenors räkning. Företagsledning och chefer ansvarar också för att eventuella avvikelser rapporteras.
Alla ansvarar för att läsa, förstå och följa koden samt följa gällande lagstiftning. Alla ansvarar för att göra det rätta för alla intressenter och be om råd om osäkerhet råder.
Rapporter gällande brott eller misstanke om brott lämnas till representant ur företagsledningen.
Företaget ska genom information och utbildning möjliggöra för alla medarbetare att känna till innehållet i uppförandekoden, samt i övriga policyer och instruktioner.
Vi vill göra dig uppmärksam att överträdelse av uppförandekod kan föranleda påföljder.

Lagstiftning
Cenor ska följa nationell (Svensk) lagstiftning och förordningar.
Cenor stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
Cenor ska inte göra affärer med företag som bryter mot ILO:s deklaration om grundläggande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Barnrättsprinciper.

Miljö
Cenor arbetar till att bidra till minskad miljöpåverkan. Miljöarbetet skall kännetecknas av miljöomsorg och helhetssyn. Varje medarbetare uppmuntras att inkomma med förbättringsförslag som kan påverka miljön positivt.

Leverantörer
• Cenor Samarbetar enbart med leverantör som bl. a stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Barnrättsprinciper.
• Cenor ska samarbeta enbart med leverantör som följer miljölagar för produkter och förpackningar.
• Cenor samarbetar enbart med leverantör som erlägger avgifter för licenser etc.
• Cenor accepterar inte mutor, bestickning eller andra otillbörliga förmåner från någon leverantör.

KUNDER
• Cenor agerar på ett sådant sätt att branschens anseende inte skadas.
• Cenor följer rekommendationer som är branschstandarder.
• Cenor bedriver verksamhet med iakttagande av god affärssed.
• Cenor accepterar inte mutor, bestickning eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighetsbeslut eller agerande.

PERSONAL
• Cenor skall ha korrekt bokföring och medverkar inte aktivt eller medvetet till skatte- och/eller miljöbrott.
• Cenor ansvarar för att all personal har arbetstider och övriga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt en fungerande arbetsmiljö enligt lagstadgade krav.
• Cenor ska garantera rättvisa, solidariska anställningsvillkor och möjligheter för alla personer utan urskiljning eller diskriminering.
• Cenor tolererar inte hot eller utförande av kränkande gärningar såsom; fysiska, psykiska, sexuella eller verbala trakasserier.
• Cenor accepterar inte användning eller efterverkningar av droger och alkohol i arbetet.
• Cenor respekterar organisationsfrihet och medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar.
• Cenor accepterar inte någon form av barnarbete eller ofrivilligt arbete i sin verksamhet. Minimiåldern för att bli anställd är 18 år.